๐Ÿ”ด Surveillance

 

For ๐Ÿ”ด Photo Gallery (just page down)
For ๐Ÿ”ด ๐Ÿ’ฅ All Scripts, ๐Ÿ’ฅ Click Here

Highlights / Storybooks on Seasons One to Four

 
๐Ÿ”ด Season 1 Highlights (All Episodes)
๐Ÿ”ด Season 2A Highlights (Episodes 1-11)
๐Ÿ”ด Season 2B Highlights (Episodes 12-22)
๐Ÿ”ด Season 3 Storybook (All Episodes)
๐Ÿ”ด Season 4 Storybook (All Episodes so far)
 
๐Ÿ”ด Individual SCRIPTS w Photos & Songs
๐Ÿ”ด Easy-Search Season 1 Scripts
๐Ÿ”ด Easy-Search Season 2 Scripts
๐Ÿ”ด Easy-Search Season 3 Scripts
๐Ÿ”ด Easy-Search Season 4 Scripts
๐Ÿ”ด The Blacklist SONGS โ™ซ (S1-3)
๐Ÿ”ด Full Site INDEX (being updated)

For ๐Ÿ”ด News Accounts [about the show] Click Here
For ๐Ÿ”ด News Sources (left โž” right)
Click Here

 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป
เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:20 Nicholas T Moore

 
๐Ÿ”ด Episode 5:20 Nicholas T Moore ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:20 Nicholas T Moore ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:19 Ian Garvey, Pt 2

 
๐Ÿ”ด Episode 5:19 Ian Garvey Pt 2 ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:19 Ian Garvey Pt 2 ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:18 Zarak Mosadek

 
๐Ÿ”ด Episode 5:18 Zarak Mosadek ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:18 Zarak Mosadek ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:17 Anna-Gracia Duerte

 
๐Ÿ”ด Episode 5:17 Anna-Gracia Duerte ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:17 Anna-Gracia Duerte ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:16 The Capricorn Killer

 
๐Ÿ”ด Episode 5:16 The Capricorn Killer ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:16 The Capricorn Killer ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:15 Pattie Sue Edwards

 
๐Ÿ”ด Episode 5:15 Pattie Sue Edwards ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:15 Pattie Sue Edwards ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:14 Mr Raleigh Sinclair III

 
๐Ÿ”ด Episode 5:14 Mr Raleigh Sinclair III ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:14 Mr Raleigh Sinclair III ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:13 The Invisible Hand

 
๐Ÿ”ด Episode 5:13 The Invisible Hand ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:13 The Invisible Hand ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:12 The Cook

 
๐Ÿ”ด Episode 5:12 Tommy Wattles ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:12 Tommy Wattles ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:11 Stern

 
๐Ÿ”ด Episode 5:11 Abraham Stern ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:11 Abraham Stern ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:10 The Informant

 
๐Ÿ”ด Episode 5:10 The Informant ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:10 The Informant ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:9 Ruin

 
๐Ÿ”ด Episode 5:9 Ruin ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:9 Ruin ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป

 
 

๐ŸŒ… 5:8 Ian Garvey

 
๐Ÿ”ด Episode 5:8 Ian Garvey ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“šStorybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:8 Ian Garvey ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“šStorybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 5:7 The Kilgannon Corporation

 
๐Ÿ”ด Episode 5:7 Kilgannon Corporation ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“šStorybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:7 Kilgannon Corporation ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“šStorybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 5:6 The Travel Agency

 
๐Ÿ”ด Episode 5:6 The Travel Agency ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:6 The Travel Agency ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 5:5 Ilyas Surkov

 
๐Ÿ”ด Episode 5:5 Ilyas Surkov ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:5 Ilyas Surkov ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 5:4 The Endling

 
๐Ÿ”ด Episode 5:4 The Endling ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:4 The Endling ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

 
 

๐ŸŒ… 5:3 Miss Rebecca Thrall

 
๐Ÿ”ด Episode 5:3 Miss Rebecca Thrall ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:3 Miss Rebecca Thrall ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

 
 

๐ŸŒ… 5:2 Greyson Blaise

 
๐Ÿ”ด Episode 5:2 Greyson Blaise ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 5:2 Greyson Blaise ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

 
 

๐ŸŒ… 5:1 Smokey Putnam

 
๐Ÿ”ด Episode 5:1 Smokey Putnam ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

(pending)

 
๐Ÿ”ด Episode 5:1 Smokey Putnam ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top
 

เผบโœฆ โ™ค โœฆเผป


 

เผบโ™คเผปโญ• SEASON 4 โŠฑ๐Ÿ”ดโŠฐ SEASON 4 โญ• เผบโ™คเผป


 
 

๐ŸŒ… 4:22 Mr Kaplan โ€“ Conclusion

 
๐Ÿ”ด Episode 4:22 Mr Kaplan Pt 2 ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 4:22 Mr Kaplan Pt 2 ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:21 Mr Kaplan

 
๐Ÿ”ด Episode 4:21 Mr Kaplan ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 4:21 Mr Kaplan ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:20 The Debt Collector

 
๐Ÿ”ด Episode 4:20 The Debt Collector ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 4:20 The Debt Collector ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:19 Dr Bogdan Krilov

 
๐Ÿ”ด Episode 4:19 Dr Bogdan Krilov ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
๐Ÿ”ด Episode 4:19 Dr Bogdan Krilov ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:18 Philomena

 
๐Ÿ”ด Episode 4:18 Philomena ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 4:18 Philomena ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:17 Requiem

 
๐Ÿ”ด Episode 4:17 Requiem ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 4:17 Requiem ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:16 Dembe Zuma

 
๐Ÿ”ด Episode 4:16 Dembe Zuma ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 4:16 Dembe Zuma ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:15 The Apothecary

 
๐Ÿ”ด Episode 4:15 The Apothecary ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
img_0430
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๐Ÿ”ด Episode 4:15 The Apothecary ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:14 The Architect (pending)

 
๐Ÿ”ด Episode 4:14 The Architect ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY/a> ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
img_9819
 
img_9895
 
img_9967
 
img_0036
 
img_0046
 
img_0139
 
img_9674
 
img_0177
 
img_0183
 
img_0209
 
img_0221
 
img_0248
 
img_0298
 
img_0314
 
img_0360
 
๐Ÿ”ด Episode 4:14 The Architect ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY/a> ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:13 Isabella Stone

 
๐Ÿ”ด Episode 4:13 Isabella Stone ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
img_8938
 
img_9038
 
img_9067
 
img_9094
 
img_9108
 
img_9115
 
img_9137
 
img_9140
 
img_9243
 
img_9254
 
img_9298
 
img_9363
 
img_9457
 
img_9461
 
img_9464
 
img_9496
 
img_9497
 
๐Ÿ”ด Episode 4:13 Isabella Stone ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:12 Natalie Luca

 
๐Ÿ”ด Episode 4:12 Natalie Luca ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
img_8169
 
img_8279
 
img_8292
 
img_8302
 
img_8326
 
img_8379
 
img_8396
 
img_8403
 
img_8441
 
img_8503
 
img_8587
 
img_8653
 
img_8671
 
๐Ÿ”ด Episode 4:12 Natalie Luca ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:11 The Harem

 
๐Ÿ”ด Episode 4:11 The Harem ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
img_7322
 
img_7335
 
img_7368
 
img_7227
 
img_7228
 
img_7422
 
img_7431
 
img_7261
 
img_7456
 
img_7473
 
img_7518
 
img_7525
 
img_7582
 
img_7600
 
img_7630
 
img_7691
 
๐Ÿ”ด Episode 4:11 The Harem ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:10 The Forecaster

 
๐Ÿ”ด Episode 4:10 The Forecaster ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
img_6521
 
img_6570
 
img_6577
 
img_6592
 
img_6589
 
img_6603
 
img_6662
 
img_6680
 
img_6714
 
img_6724
 
img_6725
 
img_6861
 
img_6891
 
img_6929
 
img_6969
 
img_6979
 
img_7016
 
img_7079
 
๐Ÿ”ด Episode 4:10 The Forecaster ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 

โฌ† go to top

 
 

๐ŸŒ… 4:9 Lipet’s Seafood Company

 
๐Ÿ”ด Episode 4:9 Lipet’s Seafood Company ๐ŸŽฏ EW recap ยค ๐ŸŒ… PHOTO GALLERY ยค ๐Ÿ“š Storybook ยค ๐Ÿ“’ Script
 
img_5905